Verkiezingsprogramma Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Inleiding
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is de voortrekker op het gebied van het sociaal-maatschappelijk en duurzaamheidsbeleid binnen onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van sociale verbinding in onze samenleving. De gemeente is er om inwoners te helpen met een steuntje in de rug te geven waar dit nodig is. In een leefomgeving, waar zij zich goed in voelen, waar zij invloed op hebben en waar zij zaken zelf kunnen regelen. De noodzaak om duurzaam om te gaan met onze leefomgeving wil SDW vertalen in concrete gemeentelijke ambities.
De kernboodschap van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is: 1: Wij staan dicht bij de inwoners. 2: Samen doen we meer! Zowel door bundeling van de drie partijen waaruit Sociaal Duurzaam Weststellingwerf ontstaan is als samen met de inwoners. 3: Wij willen Weststellingwerf versterken en verder ontwikkelen tot een sociale en duurzaame gemeente. 4: Wij dragen zorg voor de directe omgeving en voor veiligheid. 5: Wij willen dorpen en wijken toekomst bestendig maken voor alle leeftijden.


De partij staat voor
1. Zorg voor de kwaliteit van leven en werken voor de inwoners in onze plattelandsgemeente:
Leefomgeving
a. Meer zorg voor de openbare ruimte. Goed onderhouden wegen in het buitengebied en geen scheve, kapotte of smerige borden. Het huidige kwaliteitsniveau is te laag voor de wegen, fietspaden en openbaar groen. Dit moet beter.

b. Het aantrekkelijker maken van het winkelgebied Wolvega o.a. door ‘ruilverkaveling’.

c. Jaarlijks actieve inspectie van de openbare ruimte samen met de Plaatselijke Belangen.

d. We blijven het project bestemming Noordwolde ondersteunen.

e. Per wijk/dorp een verkeersveiligheidsplan.

f. De toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte verbeteren.

g. Bij festiviteiten rekening houden met mensen met een beperking.

h. Geen laagvlieg routes naar en van het vliegveld Lelystad.

i. Zorgen voor voldoende openbare sportplekken in de openbare ruimte.

j. Natuurgebieden dienen beschermd te blijven. Alleen gebruiken, als de natuur ontzien wordt.


2 - Sociale omgeving
a. Zo simpel mogelijke formulieren voor Maatschappelijke Ondersteuning, formulieren, die eenvoudig op de website te vinden zijn. b. Het behouden van goede ouderenzorg, o.a. via de wijkverpleegkundigen.

c. Grens bijzondere bijstand naar 130 % van de bijstandsnorm.

d. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen tot 130 % van de bijstandsnorm.

e. Bijstandsgerechtigden stimuleren om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

f. Het handhaven van een mantelzorgpas met kortingen.

g. Het invoeren van een budgetgids, waarin alle minima regelingen helder verwoord zijn.

h. De voedsel- en kledingbank (wanneer nodig) structureel financieel ondersteunen.

i. Wij zijn bereid om mee te doen aan een experiment met het basisinkomen voor inwoners met langdurige bijstand. Dit in afwachting van de resultaten van lopende pilots.

j. Het dorpenfonds in stand houden en zo nodig uitbreiden.

k. Het opstellen van een toekomstbestendig voorzieningenbeleid.

l. Duurzaam in stand houden van de dorpshuizen door voldoende budget aan Harten 10 beschikbaar te stellen.

Ondernemen en werkgelegenheid

a. Voldoende passende banen voor inwoners met een beperking.

b. Inzetten van een bedrijvencontactfunctionaris die ook een rol kan spelen bij de afstemming en samenwerking voor de groeiende groep van ZZP-ers.

c. Een actieve acquisitie om werkgelegenheid naar onze bedrijventerreinen te krijgen, eventueel in samenwerking met de gemeente Heerenveen.

d. Bevorderen van het gebruik van het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door dit als eis in gemeentelijke aanbestedingen op te nemen.

2. Kwaliteit van onderwijs

a. Volop inzetten om taalachterstand (laaggeletterdheid) in onze gemeente weg te werken.

b. Ondersteuning bieden bij cursussen t.b.v. computervaardigheden/digitalisering.

c. Per 1 januari 2020 ligt er een onderwijsplan voor het basisonderwijs. Bij het opstellen ervan zijn de dorpen betrokken.

d. Stimuleren van integrale kind-centra in de dorpen, op plaatsen waar hiervoor voldoende toekomstperspectief is.

e. Stimuleren van natuuronderricht d.m.v. de inzet van natuurorganisaties en vrijwilligers.

3. Kwaliteit van (betaalbare) woningen

a. Realiseren van huurwoningen tot de huurtoeslaggrens van € 710,68 (2017).

b. Realiseren van koopwoningen in de dorpen tot € 150.000.

c. Versoepeling van de rode contouren met behoud van landschappelijke kwaliteit van de dorpen.

d. Initiatieven in dorpen voor ruilverwoning faciliteren.

e. Met woningbouwverenigingen afspraken blijven maken over het werken aan gevarieerde woonwijken, woningtoewijzing en duurzaamheidsinvesteringen.

f. Een positieve houding t.o.v. het plaatsen van zgn. ‘Tiny' huizen.

4. Gelijke kansen voor iedereen
a. Instellen van een activiteitenbudget voor jongeren.

b. Openingstijden van Jongerencentra dienen aan te sluiten bij de vraag (bijv. in weekends). Stimuleren van eigen beheer van de jongerencentra.

c. Blijven ondersteunen van Stichting Leergeld. De ondersteuning verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Sociaal Duurzaam Weststellingwerf streeft naar:

 

5. Een optimale gezondheid en een goed bestaan voor alle inwoners

a. Programma’s voor een gezond gewicht (JOGG, GIDS) voortzetten. Mogelijkheid voor gezondheidscheck en gratis gezondheidsadvies.

b. Voor ouderen organiseren van o.a. valcursussen i.s.m. de dorpen en zorgverzekeraar.

c. Stimuleren van gastlessen gezondheid bij de sportverenigingen.

d. Elk kind moet leren zwemmen. Voor gezinnen die dat niet kunnen betalen komt er een steunregeling via Stichting Leergeld.

e. Plaatsen van trimtoestellen voor volwassen en ouderen in parken en het groen.

f. Subsidie aan sportverenigingen voor jeugdleden tot 17 jaar verhogen naar € 6,00 per jaar.

g. Wij staan open voor experimenten betreffende wietteelt, bestemd voor medicinale toepassingen.

6. Voor ieder de mogelijkheid om zich te ontplooien
a. Kunst en cultuuruitingen, waaronder de Stellingwerfse taal en cultuur, blijven stimuleren.

b. Basis-muziekles voor alle kinderen

c. Een nieuw cultuurnota opstellen.

d. Een nieuw subsidiebeleid opstellen.

e. Ideële organisaties zoals een wereldwinkel blijven wij financieel steunen.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf heeft aandacht voor:
7. De steeds veranderende maatschappij en de gevolgen daarvan. Wij willen dan ook
a. Een krachtige omgevingsvisie.

b. Versterking van de kwaliteit van het landschap met een verhoging van de ‘stedenbouwkundige’ kwaliteit.

c. Minder regels en meer experimenteermogelijkheden bij het wonen en de combinatie van werken en bedrijfswoningen.

8. Verantwoord omgaan met ons buitengebied

a. Wij zijn voor grondgebonden landbouw met aandacht voor de biodiversiteit.

b. Wij willen daar waar mogelijk de kwaliteit van de natuur versterken bijvoorbeeld berm- en slootbeheer in combinatie met agrarisch natuurbeheer.

c. Wij zijn voor een buitengebied waar natuur en landbouw en werken en recreatie met elkaar in evenwicht zijn.

9. Duurzaamheid en milieu

a. Workshops organiseren over verduurzaming van eigen huis, van dorpen en van de omgeving.

b. Bij woonplannen niet meer uitgaan van een gasaansluiting.

d. Geen boringen naar schaliegas.

e. De gunstige voorwaarden van de Nationaal Bespaarlening duidelijker communiceren.

f. Het instellen van een Duurzaamheid Investeringsfonds met een bedrag van € 100.000 per jaar dat o.a. inzetbaar is voor het verstrekken van leningen voor isolatie van woningen.

g. Verstening op de erven ontmoedigen en stimuleren van waterklare tuinen en erven.

h. Het bevorderen van een energie- en duurzaamheidsplan per dorp.

i. Ongebruikte gemeentelijke grondhoekjes kunnen in bruikleen worden gegeven voor het verbouwen van groenten in wijken en dorpen.

10. Verantwoord gebruik van energiebronnen

a. Bij draagvlak in een dorp zijn windmolens voor de eigen energiewinning toegestaan, zowel voor bedrijven als woningen in een dorp. b. Opbrengsten van collectieve investeringen komen ten goede aan het dorp. c. De hoogte van de molens blijft binnen redelijke afmetingen (± 12 meter) afgestemd op de schaal van het dorp. d. Het stimuleren van gebruik van zonnepanelen.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf wil een vooruitstrevende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die samenleving:

11. Via de politiek en het bestuur van de gemeente Weststellingwerf

a. Door open (digitale) spreekuren van burgemeester en wethouders. b. Vergunning aanvragen vereenvoudigen.

12. Door te werken aan een open en inwonergerichte gemeentelijke organisatie

a. Door openingstijden meer te laten aansluiten op de werktijden van de inwoners.

b. Begrijpelijke en duidelijke brieven aan de inwoners te sturen zonder wettelijke en juridische verwijzingen en oog te hebben voor de laaggeletterdheid.

c. Het experimenteren van spreekuren op locatie door de gebiedsteam, te beginnen in de Westhoek.

13. Door samen met de inwoners, bedrijven en organisaties sturing te geven aan de veranderende samenleving

a. Als partij spreekuren te houden in de dorpen en daarbij informatie op te halen.

b. Een aanspreekpunt in elk dorp te willen hebben.

c. Waar mogelijk het overbrengen van gemeentetaken naar dorpen en wijkbeheerders. Daarbij uitdrukkelijk aandacht te hebben voor initiatieven en vragen van jeugd en jongeren.

14. De samenwerking van Weststellingwerf met Ooststellingwerf en Opsterland willen we in stand houden. Bij eventuele plannen voor samenvoeging van Weststellingwerf met andere gemeenten willen wij hierover een bindend referendum houden onder de inwoners.

15. Financieel uitgangspunt is dat de lasten voor de burgers gelijk blijven en dat nieuw beleid uit de toename van het gemeentefonds en de reserves wordt betaald.

16. Door als partij actieve steun te bieden aan de organisatie van burgerlijke en bestuurlijke ongehoorzaamheid wanneer wet- en regelgeving leidt tot onrecht en politieke machteloosheid.